tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
8.
Being a very cute, adorable little Tweety bird imitation.
My mamacita looks adorable over there; she be twerkin.
viết bởi sand_al_man 08 Tháng tư, 2009