tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

twi-jerk chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?