tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A twitter spree
Stranger: I just sent 100 twitter messages back to back.
You: Ahh a twiree.
viết bởi mwatssss 01 Tháng một, 2010