Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

two days after thanksgiving chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?