tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
short word for working.
I'm tworkn' SHUT THE F@#K UP!!!
viết bởi Rufus 18 Tháng năm, 2003