tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
girl: so did you hear that Twitter can't trademark tweet?

guy: yeah what a complete and utter twusterfuck.
viết bởi twittilator 23 Tháng tám, 2009

Words related to twusterfuck

clusterfuck twitter fail twituperation