tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Thats Whats Up Yo
Man 1: I just killed Osama
Man 2: TWUY
viết bởi CheJasAJ 03 Tháng năm, 2011