tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

u can't see me chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?