tìm từ bất kỳ, như là b4nny:

u lika da boi chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?