tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
someone that is frugal. A person that never pays full price for anything.
John you bought that plasma TV for 50 bucks, u pirate!!
viết bởi Toddy Man 17 Tháng tư, 2007