tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
adj- completey awesome in many ways;uber grand
(adj.)
person 1: wats up
person 2: nm u
person 1: nm
person 2: UBERGRANDANOMIUM
viết bởi uberman2310 25 Tháng hai, 2008

Words related to ubergrandanomium

cool synonyms - awesome uberawesome ubercool ubergrand