tìm từ bất kỳ, như là tbt:

ugly fat girls chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?