tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

ultima pimp chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?