tìm từ bất kỳ, như là ethered:

under one flag chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?