tìm từ bất kỳ, như là cunt:

unintelligible. lou dobbs chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?