tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A One-ball sack
Dude's got a unisac

Alternate spelling : unisack
viết bởi Poon Hound 29 Tháng tám, 2003