tìm từ bất kỳ, như là hipster:

unlucky streak chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?