tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

unpopular. tags: pimp chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?