tìm từ bất kỳ, như là rusty trombone:

unsurpassed chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?