tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Anything that is not tr00.
Mallcore kid: I like Christian music.
Grimblin: You're untr00.
viết bởi Uncle Choad 21 Tháng tám, 2006

Words related to untr00

christian jesusboy shit ungrim unkvlt