tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

up and at them chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?