tìm từ bất kỳ, như là porb:

up his ass chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?