tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Knowledgeable of the ways of the street.
If you ain't up on things... etc.
viết bởi nokianinja 07 Tháng mười, 2002