tìm từ bất kỳ, như là trill:

up the creek without a paddle chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?