tìm từ bất kỳ, như là thot:

up to no good chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?