tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

up the rams chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?