tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a bra.
Jed: Jimbo u need a upper topper flopper stopper cause u got man boobs like a mofo.

Jimbo: I was thinking of getting breast reduction thank you very much.
viết bởi insaniak988 25 Tháng bảy, 2010