tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
(verb) Term used to ask someone to contact you by phone, e-mail, etc...
Upper-cut-me later we'll go burn that shit..!
viết bởi Francisco Javier Benavides 18 Tháng tư, 2011