Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là pussy:

uppr decker chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?