tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
superb, awesome, amazing, outstanding, the best, number one.
She's upser at dancing.
viết bởi Brimarii 18 Tháng tư, 2011