tìm từ bất kỳ, như là thot:

urban dictionary; slang; encrypt. genieus chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?