tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

urban dictionary's most interesting word chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?