Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

urban yoof chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?