tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A euphemism for the verb 'to jew'.
My bar tab was 120 bucks before I urbanshindigged out and dropped it to 100!
viết bởi theClarendonbro14 12 Tháng một, 2012