tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Intentionally urinating on yourself for self pleasure.
Laying in the tub intentionally urinating on yourself because you like the feeling.
viết bởi charmjr123 11 Tháng mười hai, 2011