tìm từ bất kỳ, như là fellated:

used clothes chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?