tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

usually a mix of semen and pussy au jus chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?