tìm từ bất kỳ, như là twoosh:

utterly amazing chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?