tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

uzg2 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?