tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Southern Italian dialect - "Go fuck yourself"
You screwed with me and now you want my help? Va fungool!
viết bởi EcL1pZ 18 Tháng năm, 2006

Words related to va fungool

fuck fuck yourself fungool southern italian va fungul