tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
pronounced VAJ-awk-o

a vagina flavored taco
guy 1: that taco was nasty
guy 2: yeah, it was a real vajaco
viết bởi bazerk1932 11 Tháng một, 2010

Words related to vajaco

eat out nasty pill taco vagina