tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Valley person from places like pont, abercuntingnowhere, uppercomebucket etc. usually seen driving cavaliers or novas.
viết bởi Anonymous 06 Tháng tư, 2003