tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Vagina; pussy; cunt; honeybox etc...
She had a sweet tasting vanjeeta.
viết bởi Douggers 06 Tháng sáu, 2005

Words related to vanjeeta

fanjeeta fanjita vangeeta vangita vanngeeta