tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:

vegan for 3.33 a day chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?