tìm từ bất kỳ, như là fleek:

vegetarian rei chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?