tìm từ bất kỳ, như là wcw:

vehicle for person that is insecure with small penis chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?