tìm từ bất kỳ, như là cunt:

veryghetto chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?