tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A girl having both a vibrant and vivacious personality at the same time.
Man she is so fun to be around, and sexy too. She is the most vibracious girl I know.
viết bởi leimrod 06 Tháng mười một, 2006