tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
Being interested in a stupid thing that a friend is doing
I'm living vicscariously through Joe, who's dating three different women, who all live on the same block.
viết bởi Banks246 13 Tháng chín, 2013