tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
vie
in french, it means "life";
vie de france (the store in southcoast plaza); life in france :]
viết bởi Vie 14 Tháng năm, 2005
 
2.
vie
1. to get a girl and get something good outa her.
aka sex.
2. to hit up a club and pimp out a girl.
1. Jonathon: yoo jordy u vie up that girl yet?
Jordan: NO MAN I WANA SO BAD OMG...
2. Jonathon: yoo we gona vie this club up tonight!
Jordan: FO SHO FO SHO im so down.
viết bởi Duke Bradley 24 Tháng mười, 2005